ORGANIZAČNÍ ŘÁD

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Klub české a slovenské obce dělostřelecké

při posádce Vyškov


MOTO: „Za právo, čest a vlast".

 1. Název sdružení: Občanské sdružení „Klub české a slovenské obce dělostřelecké při posádce Vyškov"
 2. Sídlo sdružení:
  Velitelství výcviku - Vojenská akademie
  Víta Nejedlého
  682 03 Vyškov
 3. Klub České a Slovenské obce dělostřelecké ve Vyškově (dále ČaSOD a jen „klub“) je založen v souladu s ustanovením čl.5 Stanov občanského sdružení České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze (dále jen „stanovy obce“), které jsou neoddělitelnou přílohou Organizačního řádu Klubu České a Slovenské obce dělostřelecké při posádce Vyškov (dále jen „řád klubu“).
   
  Klub ČaSOD je nepolitickou zájmovou společenskou organizací.
 4. Klub ČaSOD je občanským sdružením ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Organizační řád klubu navazuje a rozvíjí Stanovy obce ČaSOD se sídlem v Praze.
 1. Cílem činnosti klubu je naplňovat a rozvíjet cíle činnosti ČaSOD v podmínkách a možnostech klubu v rámci působnosti posádky Vyškov, s důrazem na tradice dělostřelectva a výzbrojní služby.
 2. Klub realizuje zájmovou a klubovou činnost příslušníků klubu dle specifických forem, metod a prostředků příslušníků klubu.
 3. Klub organizuje společenská setkání většího i menšího charakteru s kulturně estetickým podtextem.
 4. Klub spolupracuje s organizačními celky v posádce Vyškov, dalšími subjekty AČR, ostatními kluby a sekcemi ČaSOD doma a ze zahraničí, ale i civilními organizacemi dle zájmů a potřeb.
 1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli klubu.
 2. Žadatel o členství v klubu požádá prostřednictvím tajemníka o přihlášku do Občanského sdružení ČaSOD.
 3. Členem klubu se stává fyzická a právnická osoba po své registraci prezídiem ČaSOD se sídlem v Praze a po zaplacení vstupního členského příspěvku do ČaSOD se sídlem v Praze ve výši, kterou schválil řádný sněm OS ČaSOD. Na základě splnění výše uvedených podmínek vydá prezídium ČaSOD členský průkaz novému členu ČaSOD.
 4. Členství v klubu může být řádné a čestné.
 5. Práva a povinnosti členů klubu:
  • řádný člen klubu má aktivní volební právo (může volit a být volen),
  • řádný a čestný člen klubu má právo účastnit se jednání a podílet se na činnosti klubu,
  • řádný a čestný člen klubu má právo využívat výhod vyplývajících z členství v klubu,
  • řádný a čestný člen klubu je povinen dodržovat Organizační řád klubu a Stanovy ČaSOD, aktivně se účastnit naplňování a uskutečňování cílů klubu a jeho plánu činnosti, řídit se vnitřními předpisy ČaSOD a klubu.
  • dodržovat zásady etiky a občanské morálky a svým vystupováním dbát na dobré jméno ČaSOD a klubu.
  • řádně a včas hradit členské příspěvky.
 6. Členství v klubu zaniká písemným oznámením člena o vystoupení z klubu a ČaSOD doručeném prezídiu ČaSOD, nezaplacením členského příspěvku (určeného na kalendářní rok) do konce kalendářního roku, vyloučením člena nebo jeho úmrtím.
 7. Člen může být z ČaSOD vyloučen sněmem v případech, kdy byl odsouzen za úmyslný trestný čin, svým chováním hrubě poškodil dobré jméno ČaSOD, dopustil se trestného činu proti majetku ČaSOD nebo jeho členovi, případně jeho chování je v rozporu s dobrými mravy.
 1. Klub se ve své činnosti řídí „Jednacím řádem ČaSOD“, schváleným na Sněmu ČaSOD dne 17.4.2010.
 2. Orgány klubu jsou volené a nevolené.
 3. Voleným orgánem klubu je:
  • Výbor klubu, který je tvořen předsedou, třemi místopředsedy a tajemníkem,
  • Revizor účtu
 4. Nevoleným orgánem klubu je:
  • jednání klubu
 5. Nejvyšším orgánem klubu je jednání klubu, které je tvořeno členy klubu. Hlasovací právo při jednání klubu mají jen řádní členové klubu. Jednání klubu se schází nejméně 1x ročně, kdy schvaluje výroční zprávu o činnosti klubu, zásady hospodaření s přidělenými prostředky klubu a plán činnosti klubu. V ostatních případech se koná mimořádné jednání klubu nebo slavnostní jednání klubu.
 6. Mimořádné jednání klubu může být svoláno výborem klubu nebo na žádost 1/3 řádných členů klubu. Mimořádné jednání klubu musí být svoláno do 30 dnů ode dne, kdy bylo o jeho svolání platně podle těchto stanov požádáno.
 7. Slavnostní jednání klubu se svolává při významných příležitostech nebo slavnostních událostech v rámci působnosti klubu.
 8. Jednání klubu a slavnostní jednání klubu svolává výbor klubu, který stanoví termín, program a místo konání.
 9. Do působnosti jednání klubu patří:
  • volba výboru klubu,
  • schvalování stanov klubu a jejich změn,
  • schvalovaní symboliky klubu a způsobu jejího používání,
  • schvalování ocenění členů klubu,
  • schvalování výroční zprávy o činnosti klubu,
  • schvalování využití prostředků a dotací poskytnutých prezidiem České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze,
  • schvalování plánu činnosti klubu,
  • stanovování hlavních směrů působení klubu,
  • schvalování návrhu na vyloučení členů klubu,
  • rozhodování o zrušení klubu,
  • rozhodování o všech záležitostech klubu, které si jednání klubu vyhradí k vlastnímu schvalování.
 10. Jednání klubu přijímá rozhodnutí hlasováním. Jednání klubu je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů klubu. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.
 11. Výkonným orgánem klubu je výbor klubu. Činnost výboru klubu řídí předseda klubu. Ke zvolení předsedy klubu a místopředsedů klubu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny řádných členů klubu.
 12. Výbor klubu zabezpečuje plnění úkolů klubu schválené jednáním klubu, řídí činnost klubu v době mezi jednáními klubu, svolává a řídí jednání klubu, organizuje spolupráci s velitelem posádky Vyškov, kluby, sekcemi, sdruženími a dalšími organizacemi a orgány i na mezinárodní úrovni. Vede evidenci svých členů. Plní další úkoly vyplýva-jící ze stanov ČaSOD, rozhodnutí jednání klubu, statutárních orgánů ČaSOD nebo sněmu. Rozhoduje o všech záležitostech klubu, pokud nejsou ve výlučném působení jednání klubu. Výbor klubu svolává předseda klubu minimálně jedenkrát za měsíc. Podle potřeby lze svolat výbor klubu i častěji.
 13. Funkční období výboru klubu je tříleté.
 14. K vyžádání souhlasu ve věci rozhodnutí v působnosti jednání klubu v období mezi jednáními klubu a k vyjádření zásadního stanoviska jednání klubu může být z podnětu výboru klubu využita metoda per rollam.
 15. Klub navenek zastupuje předseda nebo místopředseda klubu, který je oprávněn jednat jménem klubu a činit právní úkony.
 1. Klub se řídí „Směrnicí pro hospodaření ČaSOD“, schválenou na Sněmu ČaSOD dne 17.4.2010.
 2. Klub nemá majetek a neprovádí hospodářskou činnost.
 3. Klub není samostatným účetním celkem. Je však povinen vést pokladní knihu a přehled o příjmech a výdajích klubu. Dokumenty o příjmech a výdajích (faktury, pokladní bloky, apod.) je třeba zakládat a ukládat u klubu po dobu 10 let.
 4. Výbor klubu:
  • Hospodaří s prostředky klubu,
  • Plní další úkoly vyplývající ze stanov ČaSOD, rozhodnutí jednání členské zá-kladny klubu, statutárních orgánů, nebo sněmu ČaSOD.
 5. Členské příspěvky vybrané od členů klubu ČaSOD při posádce Vyškov se odesílají na účet ČaSOD se sídlem v Praze. Klubu, pro zajištění jeho činnosti zpětně prezídium ČaSOD z vybraných členských příspěvků přiděluje finanční dotaci ve schválené výši.
 6. Evidenci členských příspěvků, dotací a způsobu jejich využití vede tajemník klubu. O využití dotací, případně sponzorských darů rozhoduje výbor klubu podle zásad hospodaření klubu schválených jednáním klubu.
 7. Výbor klubu je povinen zajistit odevzdání účetních dokladů prezídiu ČaSOD nejpoz-ději do 30. ledna, pro vyúčtování finančních prostředků klubu za uplynulý rok.
 1. Klub při oceňování svých členů nebo osob, které se významným způsobem zasadily o dlouhodobé šíření tradic spojených s vojenskými odbornostmi raketového vojska a dělostřelectva, vojska raketového a dělostřeleckého vyzbrojování, zbrojní služby, odbornostmi muničními a pyrotechnickými a dále o rozvoj, podporu a propagaci dělostřelectva nebo přispěly k šíření dobrého jména dělostřelectva postupuje v souladu se „Směrnicí pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD“, která byla schválena na sněmu ČaSOD dne 17.4.2010.
 1. Tento Organizační řád nabývá účinnosti po projednání jednáním klubu a registrací prezidia České a slovenské obce dělostřelecké se sídlem v Praze.
Tento Organizační řád byl schválena na jednání klubu dne 8.12.2010.

Tímto se ruší Organizační řád, schválený na ustavujícím sněmu klubu dne 1.10.2009

Ve Vyškově

Dne 8.12.2010,
Předseda klubu
mjr. Ing. Jaroslav VYŇUCHAL, v. r.

Velitelství výcviku - Vojenská akademie, Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov